ระบบเลือกตั้งสหกรณ์ออนไลน์

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 07.30น. - 12.00น.
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
เขตที่ 1 (ไม่มีการสรรหา)
--- ไม่มีการสรรหา ---
เขตที่ 2 (สรรหาจำนวน 2 คน)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่
เลขที่ 1นางบุญศรีอัครพิทักษ์พงศ์ 7151
เลขที่ 2นางรัตติกาลคงสุวรรณ3904
เลขที่ 3นางสาวละออสวัสดินาม5263
เลขที่ 4นางวรรณาสาริยาชีวะ6442
รวมคะแนน2275
ไม่ประสงค์ลงคะแนน79
บัตรเสีย2
เขตที่ 3 (สรรหาจำนวน 2 คน)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่
เลขที่ 1นายประจวบแต้วโคกสูง1073
เลขที่ 2นายนพพรทัพอยู่874
เลขที่ 3นายศุภวัฒน์สุขเกษม3451
เลขที่ 4นางสาวพัชรีเข็มทอง2522
รวมคะแนน791
ไม่ประสงค์ลงคะแนน4
บัตรเสีย0
เขตที่ 4 (สรรหาจำนวน 1 คน)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่
เลขที่ 1นายกิตติศักดิ์ทรงพัฒนาศิลป์2342
เลขที่ 2นายไพศาลพรมจรรย์2851
รวมคะแนน519
ไม่ประสงค์ลงคะแนน64
บัตรเสีย18
เขตที่ 5 (สรรหาจำนวน 2 คน)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่
เลขที่ 1นายสุพจน์เฉลี่ยสมบูรณ์3401
เลขที่ 2จ่าเอกกิตติยิ้มสงวน1793
เลขที่ 3นางรดาสุทธาวาศ2922
รวมคะแนน811
ไม่ประสงค์ลงคะแนน11
บัตรเสีย2