ตัวอย่าง ปันผล
- ยอดยกมาต้นปี (หุ้นสะสม ต้นปี) 100,000 บาท
- อัตราเงินปันผล 5.70%
- ยอดหุ้นส่งหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท

ยอดยกมาต้นปี 100,000 x 5.70% = 5,700.00 บาท
ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท

เดือน การคำนวน ปันผล
มกราคม1,000 x (11/12) x 5.70%52.25
กุมภาพันธ์1,000 x (10/12) x 5.70%47.50
มีนาคม1,000 x (9/12) x 5.70%42.75
เมษายน1,000 x (8/12) x 5.70%38.00
พฤษภาคม1,000 x (7/12) x 5.70%33.25
มิถุนายน1,000 x (6/12) x 5.70%28.50
กรกฎาคม1,000 x (5/12) x 5.70%23.75
สิงหาคม1,000 x (4/12) x 5.70%19.00
กันยายน1,000 x (3/12) x 5.70%14.25
ตุลาคม1,000 x (2/12) x 5.70%9.50
พฤศจิกายน1,000 x (1/12) x 5.70%4.75
ธันวาคม1,000 x (0/12) x 5.70%0.00
รวมเป็นเงิน313.50
รวมเงินปันผล 5,700 + 313.506,013.50

ตัวอย่าง เฉลี่ยคืน
- ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งปี 50,000 บาท
- อัตราเงินเฉลี่ยคืน 13%
เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 50,000 x 13% = 6,500 บาท