คณะกรรมการสหกรณ์

นางปาจรีย์ อารีย์รบ

ประธานสหกรณ์

นายสุริยะ คูหะรัตน์

ที่ปรึกษา

นางขวัญใจ สายศิริ

ที่ปรึกษา

นายประยุทธ นงค์นวล

รองประธานสหกรณ์

นายพิสุทธิ์ คงขำ

ผู้จัดการสหกรณ์

นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์

เหรัญญิก

นายเจตน์ กระเครือ

เลขานุการสหกรณ์

นายรังษี ศรีมี

กรรมการ

นายเฉลิม ลภัสบุญทวี

กรรมการ

นางบุญศรี อัครพิทักษ์พงศ์

กรรมการ

นางรดา สุทธาวาศ

กรรมการ

นางสาวพัชรี เข็มทอง

กรรมการ

นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์

กรรมการ

นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์

กรรมการ

นายรัก สมพงษ์เจริญ

กรรมการ

นายศุภวัฒน์ สุขเกษม

กรรมการ

นายไพศาล พรมจรรย์

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ดร.สมภพ ห่วงทอง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางชนัญชิดา พารา

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางรุจนิชา ไกยะฝ่าย

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.ทัศนีย์ แก้วรัตน์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ปภัสราพร สุวนิชกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ

น.ส.บุศรินทร์ กลั่นเกตุ

เจ้าหน้าที่การเงิน