คณะกรรมการสหกรณ์

นายสุริยะ คูหะรัตน์

ประธานสหกรณ์

นางขวัญใจ สายศิริ

รองประธานสหกรณ์

นายพิสุทธิ์ คงขำ

ผู้จัดการสหกรณ์

นายเจตน์ กระเครือ

เหรัญญิก

นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล

เลขานุการสหกรณ์

นางสาวละออ สวัสดินาม

ประธานเงินกู้

นายประยุทธ นงค์นวล

ประธานการศึกษา-ประชาสัมพันธ์

นายวิมล คงพันธุ์

กรรมการ

นายอำนาจ สุภาพ

กรรมการ

นายเฉลิม ภัสบุญทวี

กรรมการ

นางรดา สุทธวาศ

กรรมการ

นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์

กรรมการ

นายรังษี ศรีมี

กรรมการ

นายประเทือง คงกระพันธ์

กรรมการ

นายสมภพ ห่วงทอง

ผู้ตรวจสอบบัญชี

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางชนัญชิดา พารา

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางรุจนิชา ไกยะฝ่าย

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.ทัศนีย์ แก้วรัตน์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ปภัสราพร สุวนิชกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ

น.ส.บุศรินทร์ กลั่นเกตุ

เจ้าหน้าที่การเงิน