นายสุริยะ คูหะรัตน์

ประธานสหกรณ์

นางขวัญใจ สายศิริ

รองประธานสหกรณ์

นายพิสุทธิ์ คงขำ

ผู้จัดการสหกรณ์

นายเจตน์ กระเครือ

เหรัญญิก

นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล

เลขานุการสหกรณ์

นายวสันต์ สายทอง

ประธานการศึกษา-ประชาสัมพันธ์

นางกัญญา มณีทัศน์

ประธานเงินกู้

นางเบญจา ช้างแก้ว

กรรมการ

นางบุญศรี อัครพิทักษ์พงศ์

กรรมการ

นายสุระ เอติญัติ

กรรมการ

นายรังษี ศรีมี

กรรมการ

นางสาวนงนุช สมประชา

กรรมการ

นายศุภวัฒน์ สุขเกษม

กรรมการ

นายอำนาจ สุภาพ

กรรมการ

นายวิมล คงพันธุ์

กรรมการ

นายสมภพ ห่วงทอง

ผู้ตรวจสอบบัญชี