ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์การบินไทย ดาวโหลด [PDF]

ประกาศ ฟอร์มรับสมัครทุน ดาวโหลด [PDF]

ประกาศ การรับฝากเงินจากสมาชิก ดาวโหลด [PDF]

ข่าวสาร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงยิบสหกรณ์ 82 แห่ง ลงทุนการบินไทย ยังมีสถานะมั่นคง อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ชี้แจงกรณีการลงทุนในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียด [PDF]

มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด [PDF]

- แบบฟอร์มหยุดพักการส่งทุนเรือนหุ้น ดาวโหลด [PDF]

- แบบฟอร์มหยุดพักต้นเงินกู้ ดาวโหลด [PDF]

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียด [PDF]

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียด [PDF]

ประกาศ การส่งเงินทุนเรือนหุ้นรายเดือน รายละเอียด [PDF]

ประกาศ เรื่อง ปิดการให้บริการ (พักเที่ยง) เวลา 12.00 - 13.00 น. ปี 2563 รายละเอียด [PDF]

ประกาศ เรื่อง สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำเรื่องตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ให้มาติดต่อดำเนินการได้ที่ สหกรณ์ แบบฟอร์ม [PDF]

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จำกัด

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์
เลขที่บัญชี : 736-1-030971

บริการคุณภาพ ระดับมาตรฐาน

โปร่งใส ใส่ใจแผนการลงทุน

พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา

ทีมงานเรายินดีให้บริการ
สมาชิกทุกท่าน

4,241

จำนวนสมาชิก

129,489,373.24

กำไรสุทธิปี

1,533,076,090.00

ทุนเรือนหุ้น